سخن مدیر

نگارش یافته توسط Super User. Posted in Uncategorised

 

یکی از مهم ترین چالشها و اهداف شرکت های پیشرو در صنایع مختلف ،رشد روز افزون سهم بازار  وتوسعه قابلیت های فعالیت در حوزه صادرات میباشد . از این رو  شرکت توسعه سرمایه گذاری  با اتخاذ تدابیر و سیاستهای توسعه محور منطقه ای از طریق مدیریت در توسعه  تولید و صادرات  فراورده های معدنی توسط تعدادی از مدیران موفق بخش خصوصی که در شرایط  موجود از نخبگان اقتصاد ی میباشند تاسیس گردیده است.

  نتیجه این همکاری جمعی ، حضور فعال  در این حوزه از اقتصاد با دقت و سرعت و استفاده از تجارب موجود  را فراهم خواهد نمود . ضمن اینکه اتکاء مجموعه در تامین منابع مالی به سیستم بانکی کشور نیست و این مجموعه بنا دارد با استفاده از مزیت حضور سرمایه گذار خارجی در بخش نواوری و تولید تکنولوژی وارد گردد  که حاصل آن  ارزش افزوده بر فراورده های معدنی  صادراتی خواهد بود . ضمن اینکه در چنین شرایطی  بطور طبیعی  حضور مدیران قوی  و همچنین برنامه ریزی صحیح  برای استفاده از سرمایه گذاری ها فراهم خواهد شد.

بنابراین این شرکت می تواند با ایجاد مزیت ارزش محصولات تولیدی  موفق به کمک به صادرات غیرنفتی در راستای استقلال اقتصادی کشور از نفت و همچنین ایجاد اشتغال  پایدار،بسترسازی مناسب جهت تعامل بین المللی در اقتصاد جهانی بر اساس مزیت های ایجاد شده بنماید که حاصل آن اخذ سهم  صادرات کشور در بازارهای جهانی خواهد بود .